A  
 
aorta abdominalis - aorta břišní
aorta ascendens - aorta vzestupná
aorta břišní - aorta abdominalis
aorta vzestupná - aorta ascendens
apendix, přívěsek, červovitý přívěsek - appendix
appendix - apendix, přívěsek, červovitý přívěsek
arcus aortae - obloukovité ohnutí srdečnice
arcus zygomaticus - oblouk jařmový, lícní
arteria - artérie, tepna  
arteria brachialis - tepna brachiální, pažní
arteria femoralis - tepna femorální, stehenní
arteria hepatica - tepna hepatální, jaterní
arteria pulmonalis - tepna pulmonální, plícnice
arteria renalis - tepna renální, vřetenní
artérie, tepna - arteria  
atlas - nosič, první krční obratel

 
B  
 
bubínek (ušní) - timpanic membrane

 
C  
 
capsula articularis - pouzdro kloubní
cartilago cricoides - chrupavka prstencová
cartilago epiglottidis - chrupavka htranové příklopky
cartilago thyroides - chrupavka štítná
cartilago trachealis - chrupavka průdušnicová
cavum articulare - dutina kloubní
cavum oris - dutina ústní
cerebrum - mozek
clavicula - klavikula, klíční kost, klíček
cochlea - kochlea; hlemýžďovitá část kostěného bludištěskalní kosti ve tvaru ulity hlemýždě
cochlear nerve - nerv sluchově rovnovážný
colon ascendens - tračník vzestupný
colon sigmoideum - tračník esovitý, esovitá klička
colon transversum - tračník příčný
columna vertebralis - páteř
concha nasalis inferior - skořepa nosní ?
concha nasalis media - skořepa nosní ?
concha nasalis superior - skořepa nosní ?
corpus maxillae - tělo horní čelisti
corpus sterni - tělo kosti hrudní
corpus ventriculi - tělo žaludku
cranium - lebka

 
Č  
 
čéška; největší sesamská kůstka ve šlaše čtyřhlavého svalu - patella

 
D  
 
distální, poslední článek prstu - phalanx distalis
dolní čelist, sanice - mandibula
dolní dutá žíla - vena cava inferior
ductus cysticus - vývod žlučníku
ductus deferens - semenovod, chámovod
ductus hepaticus - vývod jaterní
ductus choledochus - žlučovod (společný)
ductus pancreaticus - vývod slinivky břišní
ductus parotideus - vývod žlázy příušní, vývod příušnicový
ductus thoracicus - mízovod hrudní
duodenum - dvanáctník
dutina čelní - sinus frontalis
dutina klínová - sinus sphenoidalis
dutina kloubní - cavum articulare
dutina ústní - cavum oris
dvanáctník - duodenum

 
E  
 
epicardium - epikard, serosní blána; pokrývá srdce a část velkých cén v osrdečníku
epikard, serosní blána; pokrývá srdce a část velkých cén v osrdečníku - epicardium
esofagus, jícen - esophagus
esophagus - esofagus, jícen
external ear canal - zvukovod

 
F  
 
facies gastrica - plocha žaludeční
facies renalis - plocha renální, ledvinová
falanx, falanga, článek prstu - phalanx
femur - kost stehenní, stehno
fibula - lýtková kost
foramen obturatum - otvor mezi kostí sedací a kostí stydkou

 
G  
 
glandula parotis - žláza příušní
glandula sublingualis - žláza podjazyková
glandula submandibularis - žláza podčelistní

 
H  
 
hepar - játra
holeň, kost holenní - tibia
horní dutá žíla - vena cava superior
hrbol čelní - tuber frontale
hrtan - larynx
hrudník, hrudní koš - thorax
humerus - kost pažní

 
CH  
 
chrupavka htranové příklopky - cartilago epiglottidis
chrupavka prstencová - cartilago cricoides
chrupavka průdušnicová - cartilago trachealis
chrupavka štítná - cartilago thyroides

 
I  
 
incus - kovadlinka
ischium - zadek, zadnice

 
J  
 
játra - hepar
jazyk - lingua
jejunum - jejunum, lačník
jejunum, lačník - jejunum

 
K  
 
kladívko, sluchová kůstka - malleus
klavikula, klíční kost, klíček - clavicula
kochlea, hlemýžďovitá část kostěného bludištěskalní kosti ve tvaru ulity hlemýždě - cochlea
konečník - rectum
kost hákovitá - os hamatum
kost hlavatá - os capitatum
kost hráškovitá - os pisiforme
kost hrudní - sternum
kost jařmová, lícní - os zygomaticum
kost křížová - os sacrum
kost loďkovitá - os scaphoideum
kost loketní - ulna
kost nosní - os nasale
kost pánevní - os coxae
kost pažní - humerus
kost poloměsíčitá - os lunatum
kost slzná - os lacrimale
kost stehenní, stehno - femur
kost stydká - os pubis
kost temenní - os parietale
kost trojhranná - os triquetrum
kost vřetení - radius
kosti prstů ruky - ossa digitorum manus
kosti zápěstní - ossa capri
kosti záprstní - ossa metacapri
kostní vnější otvor zvukový - porus acusticus externus asseus
kovadlinka - incus

 
L  
 
lalok čelní - lobus frontalis
lalok spánkový - lobus temporalis
lalok temenní - lobus perietalis
lalok týlní - lobus occipitalis
larynx - hrtan
lebka - cranium
ledvina - ren
ligamentum collaterale - vaz pobočný
ligamentum cruciatum - vaz zkřížený
lingua - jazyk
lobus frontalis - lalok čelní
lobus occipitalis - lalok týlní
lobus perietalis - lalok temenní
lobus temporalis - lalok spánkový
lýtková kost - fibula

 
M  
 
malleus - kladívko, sluchová kůstka
mandibula - dolní čelist, sanice
manubrium sterni - rukověť hrudní kosti
meniscus - meniskus, kloubní ploténka; chrupavčitá poloměsíčitá ploténka kloubu, spojená na obvodu s kloubním pouzdrem  
meniscus lateralis - meniskus zevní
meniscus medialis - meniskus vnitřní
meniskus vnitřní - meniscus medialis
meniskus zevní - meniscus lateralis
meniskus, kloubní ploténka; chrupavčitá poloměsíčitá ploténka kloubu, spojená na obvodu s kloubním pouzdrem - meniscus  
mízovod hrudní - ductus thoracicus
močovod - ureter
mozek - cerebrum
musculus - sval  
musculus bucinator - sval trubačový
musculus deltoideus - sval deltový
musculus gastrocnemius - sval lýtkový
musculus gracilis - sval štíhly
musculus masseter - sval žvýkací
musculus nasalis - sval nosní
musculus pectineus - sval hřebenový
musculus plantaris - sval chodidlový
musculus planteris - sval chodidlový
musculus pyramidalis - sval jehlanovitý
musculus rectus abdominis - sval přímý břišní
musculus temporalis - sval spánkový
musculus trapezius - sval trapezový, lichoběžníkový, kápový
myocardium - myokard, srdeční svalovina
myokard, srdeční svalovina - myocardium

 
N  
 
nerv sluchově rovnovážný - cochlear nerve
nosič, první krční obratel - atlas

 
O  
 
oblouk jařmový, lícní - arcus zygomaticus
obloukovité ohnutí srdečnice - arcus aortae
obratel lumbální, bederní (L) - vertebra lumbalis
obratel torakální, hrudní (Th) - vertebra thoracica
os capitatum - kost hlavatá
os coxae - kost pánevní
os hamatum - kost hákovitá
os lacrimale - kost slzná
os lunatum - kost poloměsíčitá
os nasale - kost nosní
os parietale - kost temenní
os pisiforme - kost hráškovitá
os pubis - kost stydká
os sacrum - kost křížová
os scaphoideum - kost loďkovitá
os triquetrum - kost trojhranná
os zygomaticum - kost jařmová, lícní
ossa capri - kosti zápěstní
ossa digitorum manus - kosti prstů ruky
ossa metacapri - kosti záprstní
otvor mezi kostí sedací a kostí stydkou - foramen obturatum

 
P  
 
pánev - pelvis
pánvička ledvinná - pelvis renalis
patella - čéška; největší sesamská kůstka ve šlaše čtyřhlavého svalu
páteř - columna vertebralis
pelvis - pánev
pelvis renalis - pánvička ledvinná
phalanx - falanx, falanga, článek prstu
phalanx distalis - distální, poslední článek prstu
phalanx media - střední článek prstu
plocha renální, ledvinová - facies renalis
plocha žaludeční - facies gastrica
porus acusticus externus asseus - kostní vnější otvor zvukový
pouzdro kloubní - capsula articularis
processus mastoideus ossis temporalis - výběžek soscovitý kosti spánkové
processus xiphoideus - výběžek mečovitý
prostata - prostata, žláza předstojná
prostata, žláza předstojná - prostata
průdušnice - trachea
předsíň vnitřního ucha - vestibule
přepážka komor, mezikomorová - septum interventriculare
pyramida ledvinová - pyramidis renalis
pyramidis renalis - pyramida ledvinová

 
R  
 
radius - kost vřetení
rectum - konečník
ren - ledvina
rukověť hrudní kosti - manubrium sterni

 
S  
 
scapula - skapula, lopatka
semenovod, chámovod - ductus deferens
septum interventriculare - přepážka komor, mezikomorová
sinus frontalis - dutina čelní
sinus sphenoidalis - dutina klínová
skapula, lopatka - scapula
skořepa nosní ? - concha nasalis media
skořepa nosní ? - concha nasalis inferior
skořepa nosní ? - concha nasalis superior
skvama, šupina kosti spánkové - squama temporalis
squama temporalis - skvama, šupina kosti spánkové
stapes - třmen, třmínek; nejmenší ze sluchových kůstek
sternum - kost hrudní
střední článek prstu - phalanx media
sutura coronaria - šev koronární, věnčitý; mezi kostí čelní a temenní
sval - musculus  
sval deltový - musculus deltoideus
sval hřebenový - musculus pectineus
sval chodidlový - musculus plantaris
sval chodidlový - musculus planteris
sval jehlanovitý - musculus pyramidalis
sval lýtkový - musculus gastrocnemius
sval nosní - musculus nasalis
sval přímý břišní - musculus rectus abdominis
sval spánkový - musculus temporalis
sval štíhly - musculus gracilis
sval trapezový, lichoběžníkový, kápový - musculus trapezius
sval trubačový - musculus bucinator
sval žvýkací - musculus masseter

 
Š  
 
šev koronární, věnčitý; mezi kostí čelní a temenní - sutura coronaria

 
T  
 
tělo horní čelisti - corpus maxillae
tělo kosti hrudní - corpus sterni
tělo žaludku - corpus ventriculi
tepna brachiální, pažní - arteria brachialis
tepna femorální, stehenní - arteria femoralis
tepna hepatální, jaterní - arteria hepatica
tepna pulmonální, plícnice - arteria pulmonalis
tepna renální, vřetenní - arteria renalis
thorax - hrudník, hrudní koš
tibia - holeň, kost holenní
timpanic membrane - bubínek (ušní)
tračník esovitý, esovitá klička - colon sigmoideum
tračník příčný - colon transversum
tračník vzestupný - colon ascendens
trachea - průdušnice
třmen, třmínek; nejmenší ze sluchových kůstek - stapes
tuber frontale - hrbol čelní

 
U  
 
ulna - kost loketní
ureter - močovod

 
V  
 
váček semenný - vesicula seminalis
vaz pobočný - ligamentum collaterale
vaz zkřížený - ligamentum cruciatum
vena - véna, žíla  
vena brachiocephalica - žíla hlavověkrční
vena cava inferior - dolní dutá žíla
vena cava superior - horní dutá žíla
vena cephalica - žíla hlavová
vena femoralis - žíla stehenní
vena lienalis - žíla slezinná
vena portae - žíla vrátnicová, vrátnice
vena renalis - žíla ledvinná
véna, žíla - vena  
ventriculus - žaludek
vertebra lumbalis - obratel lumbální, bederní (L)
vertebra thoracica - obratel torakální, hrudní (Th)
vesica fellea - žlučník
vesicula seminalis - váček semenný
vestibule - předsíň vnitřního ucha
výběžek mečovitý - processus xiphoideus
výběžek soscovitý kosti spánkové - processus mastoideus ossis temporalis
vývod jaterní - ductus hepaticus
vývod slinivky břišní - ductus pancreaticus
vývod žlázy příušní, vývod příušnicový - ductus parotideus
vývod žlučníku - ductus cysticus

 
Z  
 
zadek, zadnice - ischium
zvukovod - external ear canal

 
Ž  
 
žaludek - ventriculus
žíla hlavová - vena cephalica
žíla hlavověkrční - vena brachiocephalica
žíla ledvinná - vena renalis
žíla slezinná - vena lienalis
žíla stehenní - vena femoralis
žíla vrátnicová, vrátnice - vena portae
žláza podčelistní - glandula submandibularis
žláza podjazyková - glandula sublingualis
žláza příušní - glandula parotis
žlučník - vesica fellea
žlučovod (společný) - ductus choledochus